سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

اینجا ایران است
1387/06/20
اینجا ایران است آسمان آفتابیستموج دریا آرامبر سر هر قلّهپرچمی پر اکراممی گویند: اینجا ایران استمهد دلیران استپشت آن پنجره هابوی اشک می آیدکودکی میگریدآسمان ابری شدموج دریا غرّانقلّه هامان ویرانپرچمی بی عنوانمی گویند: اینجا ایران بودمهد دلیران بودگرگ شب بیدار استچشمها را باید بستدر پ ...
ادامه مطلب
جنگ تمّدن ها
1387/06/27
تا به کی جنگ تمّدن‌ها، نهیب دشمنی، کابوس ویرانی ؟ تا به کی انسان اسیر چنگ دژخیم پلید جهل و نادانی؟ کی پذیرد انتها اضطراب این شب تاریک و ظلمانی ؟   بین چسان اهل جهان بیگانه اند با خویش ! دلها سرد و پرتشویش، گیتی عرصه وحشت، تمدّن‌ها اسیر نابسامانی . . .   زمین رنگین به خون، جولانگه جنگ و ...
ادامه مطلب
عدالت
1387/06/27
در پناه بی پناهی‌های این انسان سرگردان که از کف داده ایمان، در مسیر نارسائی های این دنیای نامیزان که خالی مانده از آرمان، در سکوت پرخروش توده های مردم محروم، دل بشکسته و مغموم، در این عصر سراسر شورش و طغیان، بلا انگیز و پرطوفان،در نگاه سرد و محنت خیز آن طفل گرسنه کو به دامان غمی جانکاه، بر ...
ادامه مطلب
اگر آن ترک شیرازی
1387/07/19
حافظ شیرازی:اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارابه خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا راصائب تبریزی:اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا راچو عاشق چیز میبخشد از آن خویش میبخشدنه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا رااستاد شهریار:اگر آن ترک شیرازی* به دست آرد دل ...
ادامه مطلب
بيش از اين ثواب مكن
1387/09/22
ابيات زيراز قصيده اي است منسوب به جناب آقا عبد الحسين، متخلص به نداف بگو به مفتي بيچاره، انقلاب مكن بخويشتن، ز قياسات خود، عذاب مكنگذشت دوره تدليس و زهد شيطاني ز رنگ زهد و ريا،دست خود خضاب مكنبه عمر خويش نمودي هزار كار ثواب تو را بس است، از اين بيشتر ثواب مكنپديد گشت ، جمال جميل قائم ما به روي خ ...
ادامه مطلب