سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

اگر عُلمایِ عصر طریقِ وحدتِ انسان ها را روشن نمایند...
2019-05-03
اگر عُلمایِ عصر طریقِ وحدتِ انسان ها را روشن نمایند... (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)هشتم اکتبر ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفرینظریّۀ (حاکمیّتِ ملّی) که شاید بتوان گفت فرقه ای برای خود می باشد، امروزه دیانت اصلی نوع بشر شده. شدّت عبادتِ «بُتِ» ملیّت مسلماً گواه صحیحی نیست که حاکمیّت ملّی ...
ادامه مطلب
تأمّلی دیگر بر زبانِ بینُ المِللی
2019-05-02
تأمّلی دیگر بر زبانِ بینُ المِللی (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)چهارم اکتبر ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریدر «کلِماتِ مبارکۀ فِردوسیه» حضرت بَهاءُالله مجدّداً موضوع زبان بینُ المِللی را مؤکّداً متذکّر می گردند.«از قبل فرمودیم تکلّم به دو لِسان [زبان] مُقَدَّر شده و باید جهد شود تا به یک ...
ادامه مطلب
کلماتِ فِردوسیه- اَخلاق و حکومتِ عادل
2019-05-01
کلماتِ فِردوسیه- اَخلاق و حکومتِ عادل (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)دوّم اکتبر ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفری«کلماتِ مبارکۀ فِردوسیه» یکی دیگر از آثارِ نازلۀ اَواخرِحیاتِ حضرت بَهاءُالله می باشد. مانند «تجلیّات» //noghtenazar.org/node/1774 و «بشارات» //noghtenazar.org/node/1596 ...
ادامه مطلب
کلِماتِ فِردوسیه- جهانی بودنِ آنچه که شخصی است
2019-05-01
کلِماتِ فِردوسیه- جهانی بودنِ آنچه که شخصی است (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)سوّم اکتبر ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریجملۀ «جهانی بودنِ آنچه فردی است» را که به نظر می رسد شامل دو نکتۀ متضادّ باشد می توان در «کلِماتِ مبارکۀ فِردوسیه» حضرت بَهاءُالله ملاحظه نمود.همان طوری که در قبل هم مط ...
ادامه مطلب
کسی که نَفْسی را زنده کند همانا همۀ مردم را زنده کرده
2019-04-30
کسی که نَفْسی را زنده کند همانا همۀ مردم را زنده کرده (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)اوّل اکتبر ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفری«مَنْ اَحْییٰ نَفْساً فَقَدْ اَحْیَی النّاسَ جَمیعاً» ۳ [مضمون به فارسی: کسی که نَفْسی را زنده کند همانا همۀ مردم را زنده کرده.]این بیان مبارک در یکی از اَلواح خط ...
ادامه مطلب