سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

اتحاد بهائيان
1385/04/20
اتحاد بهائيانترويج اتّحاد و يگانگى در عالم مستلزم آن است که پيروان امر بـهائى در بين خود متّحد و متّفق باشند. اتّحاد در جامعه بـهائى بواسطه آثار نازله از قلم ملهم حضرت بـهاءالله و حضرت عبدالبـهاء تضمين گشته است. در آن آثار مقصد از ظهور حضرت بـهاءالله و طرز اداره امور جامعه بين‌المللى بـهائى معين شد ...
ادامه مطلب
ولى امر بهائى
1385/04/20
پس از درگذشت حضرت عبدالبـهاء در سال ۱۹۲۱ قيادت جامعه بـهائى بمرحله جديدى وارد شد يعنى از تمرکز در يک فرد واحد تغيير يافت و به نظم ادارى که بر اساس دو رکن ولايت امرالله و بيت العدل اعظم استوار بود منتقل گرديد.اين نظم ادارى را ابتدا حضرت بـهاءالله در کتاب اقدس‌پيش بينى فرمود و در زمان حضرت عبدالبـهاء ...
ادامه مطلب
بيت العدل اعظم
1385/04/20
بيت العدل اعظم که حضرت بـهاءالله آنرا بعنوان قوّه تشريعيه امر بـهائى معيّن فرموده در سال ۱۹۶۳ تشکيل شد. اين هيأت مرکّب از نه نفر است که هر پنج سال يک‌بار از طرف جميع اعضاء محافل ملّى بـهائيان جهان انتخاب ميشود.بيت العدل اعظم بتمشيت امور روحانى و ادارى جامعه بين‌المللى بـهائى ميپردازد و نيز بعنوان ا ...
ادامه مطلب
جامعه جهانى بهائى
1385/04/20
امروز جامعه بهائی عالم مرکب از تقريباً ۵ ميليون نفرند که در ۱۸۹ کشور مستقّل و ۴۶ ناحيه تابعه زيست ميکنند و کثرت تنوعش شامل مردمی در سراسر کره زمين از نژادها و مذاهب و فرهنگهای مختلف از جمله ۲۱۰۰ عدد از قبائل و عشائر عالم است.در امر بهائی روحانی حرفه‌ای وجود ندارد زيرا بشر به مرحله‌ای از بلوغ وارد ش ...
ادامه مطلب
رفاه اجتماعى و اقتصادى
1385/04/20
از ممتازترين خواص جامعه بهائی از لحاظ ترقّيات اجتماعی و اقتصادی جنبه نظام مشورتی آن است. حضرت بهاءاللّه طرحی را برای تصميم‌گيری بر اساس هم‌رأئی و توافق گروهی ابداع فرموده است و خطا نيست اگر بگوئيم هر فرد بهائی بنحوی از انحاء شاگرد مکتب مشورت است. ترقيات اجتماعی و اقتصادی در نظام بهائی اوّل‌بار در اي ...
ادامه مطلب