سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

پیام بیت العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان - پیام رضوان ۱۳۸۸
1388/02/01
پیام بیت العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان رضوان ۲۰۰۹ میلادی (۱۶۶ بدیع)(از: مرکز جهانی بهائی)یاران و یاوران حضرت رحمن در سراسر عالم ملاحظه فرمایند دوستان عزیز و محبوب،فقط سه سال پیش بود که عالم بهائی را به بهره برداری از چارچوبی برای عمل که در پایان نقشۀ جهانی گذشته با وضوح بسیار پدیدار گشته ...
ادامه مطلب
پیام بیت العدل اعظم خطاب به بهائیان ایران - ٢٢ مارچ ٢٠٠٦ (۲ فروردین ۱۳۸۵)
1385/01/02
٢ شـهر البهاء ۱۶۳٢٢ مـارچ ٢٠٠٦احبّای عزیز و محبوب ایرانی مقیم بلاد سائره ملاحظه نمایندیاران عزیز و محبوب،بطوریکه احیاناً مطّلع هستید، راپرت اخیر گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متّحد برای آزادی دین یا عقیده، موجب نگرانی عمیقی دربارۀ اقدامات اخیر دولت ایران علیه بهائیان عزیز مهد امرالله شده است، اقداماتی ...
ادامه مطلب
پیام بیت العدل اعظم خطاب به دانشجویان بهائی ایران - ۹ سپتامبر ۲۰۰۷ (۱۸ شهریور ۱۳۸٦)
1386/06/18
۲ شهرالعزّة ۱۶۴۹ سپتامبر ۲۰۰۷پیام بیت العدل اعظم الهی خطاب به دانشجویان بهائی ایران که از تحصیلات عالیه محروم شده اندجوانان عزیزتر از دل و جان،در این ایّام پرافتتان نظر این مستمندان به سوی آن نور دیدگان متوجّه و جان و روان این دردمندان از استمرار بارش ظلم و ستم بر آن شیفتگان روی محبوب پرملال و ا ...
ادامه مطلب
پیام بیت العدل اعظم خطاب به احبّای ایران - ۲۵ دسامبر ۲۰۰۷ (۴ دی ۱۳۸٦)
1386/10/06
۱۴ شهرالمسائل ۱۶۴۲۵ دسامبر ۲۰۰۷پیروان حضرت بهاءالله در مهد امر الله ملاحظه فرماینددوستان محبوب،در طیّ سی سال گذشته، شما عزیزان در مقابل طوفان بلا با اطمینان قلبی از اینکه چنین مصائب و ابتلائاتی «مبشّر دورۀ سعادت و فلاحی است که مشیّت یزدانی برای عالم انسانی مقدّر فرموده» استقامت و ایستادگی نموده ...
ادامه مطلب
پیام بیت العدل اعظم خطاب به احبّای ایران - ۲۹ جون ۲۰۰۶ (۸ تیر ۱۳۸۵)
1385/04/08
۶ شـهر الرّحمة ۱۶۳۲۹ جون ۲۰۰۶ای حبیبان باوفا و برگزیدگان حضرت کبریا،جامعۀ اسم اعظم در سراسر عالم مملوّ از شور و شعف حاصله از شروع نقشۀ پنجسالۀ جدید است. پیام های محبّت آمیز واصله از نمایندگان کانونشن های ملّی ممالک مختلف به مرکز جهانی، حاکی از عزم جزم بهائیان عالم برای سرعت بخشیدن به فرایند یدخلو ...
ادامه مطلب