سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

پیام بیت العدل اعظم خطاب به احبّای ایران - ۱۹می ۲۰۰۸ (۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷)
1387/02/30
۳ شهرالعظمة ۱۶۵۱۹می ۲۰۰۸احبّای مظلوم و باوفای جمال اقدس ابهی در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرماینددوستان عزیز و محبوب،دستگیری اخیر اعضای محترم هیئت مجلّلۀ یاران نشانۀ دیگری است از غفلت مسئولین امور از حرکت قوای روحانیّه ای که میتواند موجب عظمت آن خطّۀ مبارکه گردد. این غفلت سبب شده است که دولت ایران ...
ادامه مطلب
پیام بیت العدل اعظم خطاب به احبّای ایران - ۵ مارچ ۲۰۰۹ (۱۵ اسفند ۱۳۸۷)
1387/12/15
۴ شهرالعلاء ۱۶۵۵ مارچ ۲۰۰۹ستایندگان اسم اعظم و یاوران ممتحن جمال قدم در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایندای حاملان امانت الهیّه،در چند هفتۀ اخیر توجّه جهانیان بیش از پیش به مظالم جدیدی که پیروان حضرت بهاءالله در آن سرزمین با آن رو به رو هستند معطوف بوده است. بی‌اساس بودن اتّهامات علیه هفت نفر اعضا ...
ادامه مطلب
پیام بیت العدل اعظم خطاب به احبّای ایران - ۲۴ نوامبر ۲۰۰۹ (۳ آذر ۱۳۸۸)
1388/09/03
۲ شهرالقول ۱۶۶ ۲۴ نوامبر ۲۰۰۹ستایندگان اسم اعظم در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرماینددوستان عزیز و محبوب،بر اساس اطّلاعات واصله، اخیراً ترجمۀ فارسی مجموعۀ جدیدی از آثار بهائی در بارۀ حیات خانواده که در مارس ٢٠٠٨ به زبان انگلیسی منتشر گردید به دست آن عزیزان درگاه الهی رسیده و مشغول مطالعه و مشورت در ...
ادامه مطلب
پیام بیت العدل اعظم خطاب به احبّای ایران -۱۰ ژانویه ۲۰۱۰ (۲۰ دی ۱۳۸۸)
1388/10/20
۱۱ شهرالشّرف ۱۶۶ ۱۰ ژانویه ۲۰۱۰ یاران و یاوران ممتحن جمال اقدس ابهی در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند ای حبیبان باوفا، با نزدیک شدن موعد مقرّر برای محاکمۀ اعضای محترم سابق هیئت یاران، چند ‌روزی است که بعضی از مسئولین امور اظهار می‌دارند که دست‌گیری ده نفر از بهائیان در روز ۱۳ دی ۱۳۸۸ به دلیل ب ...
ادامه مطلب
پیام بیت العدل اعظم خطاب به احبّای ایران -۲۱ مارس ۲۰۱۰ (۱ فروردین ۱۳۸۹)
1389/01/01
۱ شهرالبهاء ۱۶۷۲۱ مارس ۲۰۱۰پیروان حضرت بهاءالله در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایندای سرمستان جام محبّت الله،یوم مبارک نوروز است و قلوب این مشتاقان بیش از پیش متوجّه آن شیفتگان جمال جانان. ایّامی بس پرشور و طرب‌انگیز است و دشت و دمن لاله‌خیز و مشکبیز. در اقالیم شمالیّۀ کرۀ ارض طبیعت جانی تاز ...
ادامه مطلب