سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

هفت آسمان و کرات آسمانی خارج از کهکشان خورشیدی
1396/02/27
هفت آسمان و کرات آسمانی خارج از کهکشان خورشیدی (۱)نوشته مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti)(۲)سوّم می ۲۰۱۷ترجمه مهرداد جعفریآسمان استرالیا در میان راه شیری قرار گرفته. راه شیری مجموعه ای ازسیارّه های نورانی درخشان بدنبال یکدیگر است که بصورت نواری در آسمان کشیده شده اند. ستارگانی دور دست که منبع دا ...
ادامه مطلب
دویست مقاله به مناسبت دویستمین سال تولد حضرت بهاءالله
1396/03/05
دویست مقاله به مناسبت دویستمین سال تولد حضرت بهاءالله (۱)نوشته مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti)(۲)۷ آپریل ۲۰۱۷ترجمه مهرداد جعفریروزهای ۲۱ و ۲۲ اکتبر سال 2017، دویستمین سالگرد تولّد حضرت بهاءُالله، مؤسّس دیانت بهائی است. واقعۀ مهمّی که در تمام دنیا جشن گرفته خواهد شد. امید نویسنده این که بتواند ...
ادامه مطلب
وحدت عالم انسانی ـ دو باره سازی جامعه و خلع سلاح عمومی
1396/03/05
وحدت عالم انسانی ـ دو باره سازی جامعه و خلع سلاح عمومی (۱)نوشته مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti)(۲)۱۵ می ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریهنگامی که نفسی دربارۀ وحدت انسانی سخن می گوید بعضی ها تصور می کنند که بیانی است بسیار «شیرین ولی غیر عملی» و یا جمله ای مانند «باید همه را دوست داشت» که هر دو فقط از ج ...
ادامه مطلب
وحدت عالم انسانی ـ جامعه ای متّحد و یک لیوان آب خوردن
1396/03/06
وحدت عالم انسانی ـ جامعه ای متّحد و یک لیوان آب خوردن (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti)(۲)۱۶ می ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریوحدت عالم انسانی، یکی از تعالیم حضرت بهاءالله است که در میان مجموعه ای از اصول مرتبط به یکدیگر رشد و نموّ نموده و در بسیاری سطوح جامعۀ انسانی این وحدت را مورد خطاب قرار ...
ادامه مطلب
لسان مشترک، تعلیمی از حضرت بهاءالله
1396/03/06
لسان مشترک، تعلیمی از حضرت بهاءالله (۱)نوشته مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti)(۲)۱۱ می ۲۰۱۷ترجمه مهرداد جعفریتمامی مردم عالم در یک کره زندگی می نمایند و از یک هوا تنفس و همگی متعلق به یک جامعه به نام عالم انسانی می باشند. ولی تمامی این مردم زبان واحدی ندارند که با آن گفتگو نمایند. در بسیاری از م ...
ادامه مطلب