سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

ستایش حضرت بهاءالله
1396/04/05
ستایش حضرت بهاءالله (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)اوّل می ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریاین نوشتار دربارۀ لحظه ای از زمان در تاریخ صحبت می کند. اتفاقی کوچک ـ که بطور خلاصه بیان شده ـ ولی اتفاقی که صدای آن هنوز در طول و عرض زمان و فضا شنیده می شود. چند شب پیشین کلمات بیان شدۀ آن اتفاق به ...
ادامه مطلب
طبیعت انسان ـ انسان بودن چه معنائی دارد
1396/05/12
طبیعت انسان ـ انسان بودن چه معنائی دارد (۱)نوشته مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti)(۲)۱۵ آپریل ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریانسان بودن چه معنائی می تواند داشته باشد؟ ندرتاً بشر به این سؤال فکر می کند. علیرغم آن صریحاً و یا تلویحاً اعمال ما بر فرضیه و یا اعتقاد به همین انسان بودن است که انجام می گیرد.آ ...
ادامه مطلب
حکومت عادل و حضرت بَهاءُالله
1396/05/23
حکومت عادل و حضرت بَهاءُالله (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۲۵ آپریل۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریما در دورانی زندگی می کنیم که عدم اعتماد مابین آحادِ جامعه و مؤسّساتِ حکومتی دائماً زیاد می شود. نفوس عادی جامعه در پی یافتن جواب سؤالاتی هستند که چرا حکومت ها قادر به حاکمیّت نیستند ـ گرچه م ...
ادامه مطلب
جورج تاونزند ـ از محراب کلیسا تا ثابت قدمی
1396/05/24
جورج تاونزند ـ از محراب کلیسا تا ثابت قدمی (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۲ ژوئن ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریبسیار مناسب است که این نوشتار را با کلامی از خود جناب جورج تاونزند شروع کنیم زیرا بالاتر از تمام مهارت ها، ایشان نویسنده بودند.«"کلمات مکنونه"ی حضرت بهاءُالله صدا و ندای عشق است ...
ادامه مطلب
حضرت بهاءُالله در کردستان ـ نفسی مقدّس در میان کوه ها
1396/05/24
حضرت بهاءُالله در کردستان ـ نفسی مقدّس در میان کوه ها (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۱۷ آپریل ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریبرای دو سال هیچیک از منسوبین و پیروان حضرت بهاءُالله از مکان و محلّ زندگی ایشان خبری نداشتند. بعد از ورود به بغداد گروه پریشان بابیان بسوی وجودِ مبارکِ حضرت بهاءُالل ...
ادامه مطلب