سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

تطابق دین و علم ـ از بین بردن خرافات
1396/03/08
تطابق دین و علم ـ از بین بردن خرافات (۱)نوشته مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti)(۲)۱۷ می ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریحضرت عبدالبهاء با این بیان زیر یکی از تعالیم اساسی حضرت بهاءالله را معرفی می فرمایند:«در میان تعالیم... حضرت بهاءالله آن که دین باید مطابق علم باشد». ولی تعبیر این اصل اساسی چه می توان ...
ادامه مطلب
حضرت عبدالبها و محور حقیقی وحدت عالم انسانی
1396/03/08
حضرت عبدالبهاء و محور حقیقی وحدتِ عالمِ انسانی (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti)(۲)۹ می ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریدر این سری مقالات، حضرت عبدالبهاء فرزند ارشد حضرت بهاءُالله مورد نظر بوده و می باشد.رفتار و کردار حضرت عبدُالبهاء را در اَسفارِ غرب که در آخرین دهۀ حیات مبارکشان انجام گرفت ذکر ...
ادامه مطلب
حکم حضرت بهاءُالله در لغو بَردگی
1396/03/09
حکم حضرت بهاءالله در لغو بَردگی (۱)نوشته مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti)(۲)۸ می ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریحضرت بهاءالله اظهارِ امر فرمودند که بشر را از بَردگی آزاد نمایند. این جمله را می توان به چند گونه تعبیر کرد.حضرت بهاءالله صریحاً در تعالیم خویش بَردگی را لغو فرمودند.« قَدْ حُرِّمَ عَلَیکُم ...
ادامه مطلب
راه حلی فراتر از تمام راه حل ها ـ کتاب ایقان
1396/03/11
راه حلی فراتر از تمام راه حل ها ـ کتاب ایقان (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti)(۲)۲۷ آپریل ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفرینظر مبارک حضرت بهاءالله در طول حیات خویش همان طوری که بنفسه بیان فرمودند ایجاد اتحّاد میان نوع بشر است.از میان آثار حضرتشان کتاب مستطاب ایقان نقش بخصوصی جهت تحقق این هدف ایفا ...
ادامه مطلب
فقر و ثروت بی اندازه
1396/03/11
فقر و ثروت بی اندازه (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti)(۲)چهارم می ۲۰۱۷ترجمه مهرداد جعفریشکاف بین فقرا و ثروتمندان به عنوان دو مسألۀ عدالت اقتصادی و عامل عدم ثبات سیاسی ممالک مجدداَ یکی از مباحث مورد گفتگو بین نفوس جامعه گردیده.(۳)این نکته همچنین یکی از مسائل مورد نظر نگرانی جامعه بهائی ...
ادامه مطلب