سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

چگونه حضرت بهاءالله به ارض اقدس رسیدند؟
1396/03/29
چگونه حضرت بهاءالله به ارض اقدس رسیدند؟ (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۲۴ آپریل ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریحقیقتی تاریخی است که بنا به امر سلطان عثمانی، حضرت بهاءالله از شهری به شهری تبعید گردیده نهایتاً به شهر عَکّا رسیدند ـ ارضِ اَقدَس.به نظر نمی رسد لازم باشد توضیحی دربارۀ «اَرضِ م ...
ادامه مطلب
ظاهری آراسته ـ با زینت آلات اضافی
1396/03/31
ظاهری آراسته ـ با زینت آلات اضافی (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)ششم می ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریامروزه داشتن ظاهری آراسته ـ با اضافه نمودن زینت آلات متفاوت ـ رسم شده. هدف لباس منحصر به پوشاندن نیست ـ خیلی وظائف پیچیدۀ دیگر اجتماعی هم دارد ـ مطالبی در مورد روحیه، مقام و موقعیّت و ه ...
ادامه مطلب
سه بازیگری که آینده را می سازند ـ شهروندان، جامعه و مؤسّسات
1396/03/31
سه بازیگری که آینده را می سازند ـ شهروندان، جامعه و مؤسّسات (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۱۳ ژوئن ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریعنوان این نوشتار بر اساس مفاهیمی است که بیتُ العَدلِ اَعظَم در یکی از پیام های خویش برای جامعۀ بهائی تشریح نموده اند ـ سه بازیگر(هنرمند) افراد، جامعه و مؤسّسات ...
ادامه مطلب
کلام به خاصیّت شیر ـ قدرت کلام
1396/03/31
کلام به خاصیّت شیر ـ قدرت کلام (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۱۶ آپریل ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریامروزه ما در دنیائی زندگی می کنیم که مستمراً و متزایداً هر یک از اعضاء جامعه سعی دارد اگر نفسی بیانی مخالف نظرات ایشان ابراز دارد حتی الامکان مانع از اظهار بیان و یا نظرات آنان گردد و این ...
ادامه مطلب
مارتا روت ـ حیاتی شگفت انگیز
1396/03/31
مارتا روت ـ حیاتی شگفت انگیز (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۱۴ می ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریامروز در جلسه ای امری هستیم و مایلم مراتب قدردانی خویش را به مناسبت چنین مَحَبَّتی در حیات خویش حضورتان تقدیم نمایم. به هر یک از عزیزان روحانی که یاری نمودند در تشکیل بسیاری از این جلسات که گوش ...
ادامه مطلب