سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

وحدت ما ـ حکم عدم خشونت
1396/03/12
وحدت ما ـ حکم عدم خشونت (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti)(۲)۲۹ آپریل ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفرینفسِ بشری طبیعتاً خشن نیست ولی مسألۀ خشونت امری نیست که بتوان انکار نمود.چه بسیار که پیامبران، شاعران، فیلسوفان و بشر دوستان از هر طبقه ای از جامعۀ بشری خواستند که همواره با صلح و مَحَبَّت با یکد ...
ادامه مطلب
همگی ما واحدیم ـ بر تعصّب نژادی فائق آئیم‌ ـ قسمت اوّل
1396/03/15
همگی ما واحدیم ـ بر تعصّب نژادی فائق آئیم‌ ـ قسمت اوّل (۱)نوشته مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti)(۲)۲۲ آپریل ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریدر همان ایّامی که حضرت بهاءالله، زندانی مظلوم سلطان عثمانی مشغول به ترویج تعلیم وحدت عالم انسانی بودند، در غرب نهال مسموم و خطرناک تعصّبات نژادی ریشه می گرفت.تعصّب ...
ادامه مطلب
همگی ما واحدیم ـ بر تعصّب نژادی فائق آئیم ـ قسمت دوّم
1396/03/15
همگی ما واحدیم ـ بر تعصّب نژادی فائق آئیم ـ قسمت دوّم (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti)(۲)۲۳ آپریل۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریدر مقالۀ قبلی تحت همین عنوان اشاره شد که تعصّب نژادی اساساً با آنچه که حضرت بهاءالله به عنوان تعالیم خویش نازل فرمودند مغایرتی اساسی دارد.«از اختلافات جنسیّه چشم بردا ...
ادامه مطلب
مُنا محمود نژاد ـ بیان حقیقت تا قدرت
1396/03/16
مُنا محمود نژاد ـ بیان حقیقت تا قدرت (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti)(۲)۲۷ می ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریبه نظر می رسد که عبارت «بیان حقیقت تا قدرت کامل» در ابتدا جامعۀ کویکر (‌Quakers) بدان آگاه بودند. این عبارت عنوان گزارش بررسی تضادهای بین المللی در سال ۱۹۵۵ بود که به وسیلۀ دوستان کمیتۀ ...
ادامه مطلب
لیدیا زامنهوف و زبانی جهانی
1396/03/16
لیدیا زامنهوف و زبانی جهانی (۱)نوشتۀ مایکل کِرتوتی ‌(Michael Curtotti) (۲)۲۰ می ۲۰۱۷ترجمۀ مهرداد جعفریپدر لیدیا زامنهوف بود که زبان بین المللی اسپرانتو را اختراع نمود ـ احتمالاً موفّق آمیزترین اقدامی که تا حال برای ایجاد زبانی بین المللی گردیده. لیدیا بنفسه تمام حیات خویش را برای گسترش این زبان ...
ادامه مطلب