سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

پیام رضوان ۲۰۱۸ بیت العدل اعظم
1397/02/10
برگرفته از: //www.payamha-iran.org/node/26821-04-2018پیام رضوان ۲۰۱۸ بیت العدل اعظمترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان رضوان ۲۰۱۸ میلادی (۱۷۵ بدیع)(هیئت بین‌المللی ترجمه به زبان فارسی)ستایندگان اسم اعظم در سراسر عالم ملاحظه فرماینددوستان عزیز و محبوب،در پرتو انوار جاودا ...
ادامه مطلب
پیام ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ بیت العدل اعظم خطاب به پیروان عزیز و صبور حضرت بهاءالله در سرزمین مقدّس ایران
1397/02/24
برگرفته از: //www.payamha-iran.org/node/269۱۶ شهرالجمال ۱۷۵۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷پیروان عزیز و صبور حضرت بهاءالله در سرزمین مقدّس ایران ملاحظه فرمایندحضور شکوهمند نمایندگان منتخب جوامع ملّی بهائی از ۱۶۶ کشور جهان در ارض اقدس به منظور شرکت در دوازدهمین کانونشن بین‌المللی بهائی و انتخاب اعضای بی ...
ادامه مطلب
قسمتی از پاسخ بیت العدل اعظم مورّخ ٢٣ فوریه ٢٠١٨ به یکی از احبّاء دربارۀ عشق و ازدواج و انتخاب همسر
1397/02/26
١٨ شهرالملک ١٧٤٢٣ فوریه ٢٠١٨...توجّه شما به حفظ مصالح امری و اشتیاق¬تان به راهنمایی جوانان و خانواده ها دربارۀ انتخاب همسر و ازدواج مورد قدردانی است. در رابطه با مشکل فردی از احبّا طلب هدایت نموده اید که عاشق شخصی است که او عاشق فرد دیگری است و این وضع انتخاب همسر را برای ایشان مشکل و یا حتّی غیر ...
ادامه مطلب