سایت نقطه نظر تلاشی برای رفع ابهامات و تعصبات عامه مردم راجع به دیانت بهائی است.

معرفی امر و استدلالیه برای اهل حق - قسمت سوم
1386/03/01
بشارات راجع به ظهوراکنون با توجه و آشنايی به کيفيت و چگونگی اظهار امر حضرت باب که ظهور بنيامين است و اظهار امر حضرت بهاءالله جل ذکره الاعلی که ظهور شاه خاونکار و رجعت حضرت سلطان است بشارات و وعده های مندرجه در دفاتر و کلام را به طور اختصار ذکر مينمايد که طالبان حق و حقيقت بدانند که جزئيات ظهور و آن ...
ادامه مطلب
معرفی امر و استدلالیه برای اهل حق - قسمت چهارم
1386/03/01
تاريخ ظهورهمانطور که در تمام کتب آسمانی ذکر تاريخ ظهور آمده و در کتب استدلاليه اهل بهاء مفصلا مذکور گشته در دفاتر و کلامهای اهل حق نيز تاريخ ظهور را به صريح بيان مرقوم و مسطور داشته اند به طوريکه برای طالبان حقيقت و سالکان سبيل معرفت پی بردن به آن فوق العاده سهل و آسان است و در اين جزوه اختصارا بعض ...
ادامه مطلب
معرفی امر و استدلالیه برای اهل حق - قسمت پنجم
1386/03/01
بشارات راجع به اسم مبارک حضرت اعلیارواحنا فداهبطوریکه قارئین محترم از قرائت مطالب گذشته دریافته اند حضرت باب که مظهر ظهور بنیامین است اسم مبارکشان سید علی محمد فرزند آقا سید محمد رضا تاجر معروف شیرازی بودند و بعد از اظهار امر به نامهای باب، نقطه اولی، رب اعلی و حضرت اعلی معروف شدند.اکنون با توجه ...
ادامه مطلب
معرفی امر و استدلالیه برای اهل حق - قسمت ششم
1386/03/01
نام مبارک مظهر ظهوردر دفاتر اهل حق بطور کلی اسم مبارک حسین زیاد مذکور گشته که با مختصر توجهی به خوبی میتوان فهمید که منظور مظهر ظهور کلی الهی است که در دون آخری و در جامه بشری بنام حسین ظاهر خواهد شد و با شواهدی که ذیلا نقل خواهد شد معلوم خواهد گردید صاحب این نام همان حضرت بهاءالله جل اسمه الاعلی ا ...
ادامه مطلب
معرفی امر و استدلالیه برای اهل حق - قسمت آخر
1386/03/01
بقیه بشارات راجع به امر مبارکو اما بشارات مسطوره در دفتر و کلام به نام بهاء که معنی فارسی آن نور است خیلی زیاد و برای مزید اطلاع یاران مختصری در این باب مذکور میشود. در دفتر حضرت فارغ مرقوم است:نــور آشــکار بـی و یـانـه میران شون بر مزا نو صاحب تدبیرانمیفرمایند بهاء اشکار شد در خاندان امیران [1] ...
ادامه مطلب